Certyfikacja VCC

vcc

System Certyfikacji VCC

Od marca 2011 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin VCC pozwala zwalidować efekty uczenia się zdobywane drogą pozaformalną i nieformalną. Zgodnie z metodologią VCC egzamin z zakresu Select Competences składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Proces egzaminowania odbywa się z udziałem Partnerów Egzaminacyjnych VCC, którzy uzyskali uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z danego modułu VCC. W systemie VCC wymagana jest i zapewniania rozdzielność procesów kształcenia i walidacji.

Aby otrzymać certyfikat VCC Select Competences należy poddać się procesowi certyfikacji, obejmującemu następujące egzaminy:

  • Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Jego zakres w pełni pokrywa zagadnienia wyszczególnione w sylabusie. Egzamin teoretyczny trwa, w zależności od specyfiki modułu – od 30 do 90 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Zazwyczaj składa się z 30 pytań zamkniętych wybieranych losowo, co zapewnia obiektywizm i jakość egzaminów.
  • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania odbywa się u Partnerów Egzaminacyjnych VCC. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań przez egzaminowanego właściwych dla danego modułu. Zestaw umiejętności jest konsultowany i spójny z wymaganiami danej branży/sektora/pracodawcy. Czas egzaminu wynosi 30 – 90 minut, a liczba zadań i stopień ich złożoności zależy od specyfiki modułu.

Egzaminy – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne są przeprowadzane przez Partnerów Egzaminacyjnych VCC.

Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia pracodawcy, gdyż analizując suplement, może on ocenić na ile kompetencje kandydata do pracy odpowiadają jego oczekiwaniom. Zalecana ścieżka szkolenia w module VCC Select Competences wynosi od 15-100 godzin szkoleniowych, co zostało szczegółowo opisane w charakterystyce poszczególnych modułów. Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych, może być dostosowywana przez instytucję szkolącą. Ostatecznym efektem szkolenia jest uzyskanie określonych efektów uczenia się przez uczestników kursu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.